Teenuse osutamise tingimused

Põhisätted

TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

Käesolevad teenuse osutamise tingimused (edaspidi Teenusetingimused) reguleerivad veebis aadressil https://leizone.eu ja https://portal.leizone.eu LEIZONE teenuste osutamise tingimusi ning poolte õigusi ja kohustusi.

Kui me viitame käesolevates teenusetingimustes „LEIZONE-le“ või „meile“, tähendab see teenuste osutajat, kelleks on VP Markets OÜ (registrikood 12306661, registreeritud Eesti Vabariigis). Käesolevas dokumendis viitame me ka oma veebilehele leizone.eu, domeenile ja alamdomeenidele.

VP Markets OÜ on ametlik RapidLEI juriidilise isiku identifikaatori (LEI-koodi) registreerimisagent, kes tegutseb „LEIZONE“ kaubamärgi all.

1.      Üldtingimused

1.1.  LEI-kood – juriidilise isiku identifikaator, mis on õiguslikult iseseisvate isikute unikaalne tunnuskood. See on 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis põhineb ISO 17442 standardil.

1.2.  Veebileht – andmed ja informatsioon, mis on kättesaadavad aadressil https://leizone.eu ja https://portal.leizone.eu.

1.3.  Kui me viitame „teile“ või „kliendile“, tähendab see veebilehel olemasolevate LEIZONE teenuste kasutajat. 

1.4.  Teenus – LEIZONE poolt pakutavate teenuste komplekt, mille abil taotletakse, hallatakse ja väljastatakse LEI-koode veebilehe kaudu. 

1.5.  Leping – leping, mis moodustab kogu kliendi ja LEIZONE vahelise kokkuleppe ja mida kohaldatakse teenuse kasutamisele.

1.6.  Tellimus – LEIZONE-le kliendi poolt antav korraldus LEI-koodi(de) väljastamiseks, uuendamiseks või üleviimiseks.

2.      Hinnad

2.1.  LEIZONE jätab endale õiguse aeg-ajalt oma hinnakirju muuta. Ajakohastatud info avaldatakse veebilehel.

2.2.  Teenuste osutamise hinnad on kättesaadavad aadressil https://leizone.eu/et/hinnad/.

3.      Teenused

3.1.  Klient annab LEIZONE-le kõik õigused LEI-koodide taotlemiseks kliendi nimel. Lisaks on LEIZONE volitatud alla kirjutama RapidLEI teenusetingimustele, mis avaldatakse siin, ning täitma kõiki ülesandeid, mis on vajalikud LEI-koodi haldamiseks meie nimel.

3.2.  Klient kinnitab, et tal on täielikud volitused taotleda LEI-koode juriidilise isiku nimel.

3.3.  Klient on teadlik asjaolust, et temaga võib ühendust võtta volikirja või muu tõendi saamiseks, mis tõendab, et taotlejal on õigus taotleda juriidilise isiku nimel LEI-koode.

3.4.  Uue LEI-koodi väljastamine, uuendamine või üleviimine

3.4.1.    Uue LEI-koodi taotlemiseks, olemasoleva LEI-koodi uuendamiseks või LEI-koodi üleviimiseks minge palun veebilehele https://leizone.eu, klõpsake „Alusta“ ning esitage vastav tellimus „LEIZONE portaali“ kaudu, järgides vastavaid juhiseid. 

3.4.2.    Klient nõustub, et vastava tellimuse esitamisega aktsepteerib ta käesolevaid teenusetingimusi.

3.4.3.    Klient kinnitab, et esitatud andmed on õiged ning et ta on teadlik sellest, et tema kontaktandmeid võidakse jagada kohaliku tegevusüksusega.

3.4.4.    Klient saab aru, et mittetäielike või valeandmete ja/või informatsiooni esitamise korral võib LEIZONE ja/või kohalik tegevusüksus tellimust mitte täita.

3.4.5.    LEIZONE võib teiega ühendust võtta, et küsida täiendavaid andmeid ja/või informatsiooni, mis on vajalik teie tellimuse täitmiseks. Palume teil tagada, et olete esitanud õiged kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber).

3.4.6.    Klient nõustub, et LEI-koodi väljastamise, LEI-koodi uuendamise või LEI-koodi üleviimise taotlus loetakse lõplikuks pärast seda, kui andmed on esitatud ja makse on tehtud. Klient ei saa lõplikku taotlust tagasi võtta.

3.4.7.    LEIZONE töötleb tellimusi tavalisel tööajal Eesti kalendri alusel kl 9:00 kuni kl 17:00. Me teeme oma parima, et väljastada LEI-kood 24 tunni jooksul pärast kliendilt kogu vajaliku informatsiooni ja volituste saamist.

4.      Mitmeaastased lepingud

4.1.  LEIZONE pakub mitmeaastasi LEI-koode automatiseeritud LEI-koodi uuendamise kaudu. Mitmeaastase LEI-koodi puhul ei rakendu mingeid lisatasusid ega arvete haldust.

4.2.  Mitmeaastase lepingu korral maksab klient uuendamistasu kuni 5 (viie) aasta eest ette.

4.3.  Te aktsepteerite, et LEIZONE uuendab teie andmeid GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) andmebaasis igal aastal avalikes registrites esitatud andmete alusel. Klient aktsepteerib, et juriidilise isiku andmeid parandatakse automaatselt vastavalt ametlikele registridokumentidele, kui need on muutunud võrreldes eelnevate GLEIF andmebaasis registreeritud andmetega. 

4.4.  Mõnedel juhtudel on meil andmete uuendamise lõpuleviimiseks GLEIF andmebaasis vaja täiendavat volikirja. Te olete teadlik ja saate aru, et kui volikirja ei esitata 60 päeva jooksul arvates tellimuse kuupäevast, siis on LEIZONE-l õigus mitmeaastane leping üles öelda, ning tagasimakseid ei tehta.

4.5.  Kui te otsustate, et te ei vaja enam aktiivset LEI-koodi, või otsustate LEI-koodi üle viia teise teenuseosutaja juurde, siis lõpeb teie mitmeaastane leping automaatselt ning tagasimakseid ei tehta.

5.      Toetatud makseviisid

5.1.  Maksete töötlemine toimub Maksekeskus AS-i kaudu. LEIZONE on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

5.2.  Vaikimisi on kõik makstavad summad toodud eurodes.

5.3.  Makstes pangalingi kaudu klõpsake panga veebilehel kindlasti „Tagasi kaupmehe juurde“.

5.4.  Maksmine toimub turvalises keskkonnas väljaspool LEIZONE veebilehte – makstes pangalingi kaudu vastava panga turvalises keskkonnas, ning makstes krediitkaardiga Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas. LEIZONE-l ei ole juurdepääsu kliendi panga ega krediitkaardi andmetele. Leping jõustub kogu summa laekumisel LEIZONE arvelduskontole.

5.5.  LEIZONE aktsepteerib järgmisi makseviise:

5.5.1.    Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay;

5.5.2.    Visa/Mastercard kaardimaksed;

5.5.3.    Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele and Luminor;

5.5.4.    Leedu pangalingid: Swedbank, SEB and Luminor;

5.5.5.    SEPA või rahvusvahelised maksed eurodes LEIZONE pangakontole:

Makse saaja: VP Markets OÜ

IBAN (EUR): EE517700771001650380

Pank: AS LHV Pank, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia, BIC/SWIFT: LHVBEE22  

6.      Kliendi kinnitused ja kohustused

6.1.  Te kohustute täitma käesolevaid teenusetingimusi ja kõiki kohaldatavaid riigisiseseid ja rahvusvahelisi õigusakte, põhimõtteid ja reegleid, sealhulgas kõiki ekspordi- ja muid seadusi, mis puudutavad teenuse kaudu mis tahes riigist eksporditavate tehniliste andmete edastamist.

6.2.  Te kohustute mitte kasutama teenust ebaseaduslikel eesmärkidel ning hoiduma igasugusest tegevusest, mille eesmärgiks on teenuste katkestamine.

6.3.  Te mõistate, et LEIZONE ei vastuta mingil viisil LEI-koodidega seotud võimalike kahjude eest.

6.4.  Te kinnitate ja tagate, et olete vähemalt 18-aastane (või vajadusel täisealine riigis või provintsis, kus on teie elukoht), ning teil on seaduslik õigus ja pädevus käesoleva lepingu sõlmimiseks.

6.5.  LEIZONE-lt tellitud toodete ja teenuste eest tuleb maksta ette ning toetatud makseviise kasutades.

6.6.  Te kinnitate ja nõustute, et LEIZONE-le kuuluvad kõik õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult omandiõigus ja kõik intellektuaalomandi õigused teenustele ja veebilehele.

7.      Tagasimakse põhimõtted

7.1.  Tagasimakseid võib taotleja taotleda ainult enne LEI-koodi väljastamist. Pärast LEI-koodi väljastamist ja avaldamist GLEIF süsteemis (https://www.gleif.org) tagasimakseid ei tehta.

7.2.  LEIZONE-l on õigus tagasimaksest keelduda, kui klient kannab LEI-koodi(d) üle teisele teenuseosutajale.

7.3.  LEIZONE-l on õigus tagasimaksest keelduda, kui klient ei esita LEIZONE-le tõendit volituse kohta, tõendeid juriidilise isiku registreerimise kohta või mis tahes muid dokumente ja/või informatsiooni, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.  

7.4.  Tagasimaksetaotlused võib esitada e-posti aadressil [email protected].

8.      Maksud

8.1.  Teie kannate kõik maksud, tasud, lõivud, ja muud riigile tehtavad maksed (sh müügimaksud, teenusemaksud, kasutusmaksud ja käibemaks, kuid välja arvatud LEIZONE brutotulul või puhaskasumil põhinevad maksud), mis võidakse teie suhtes kehtestada mis tahes valitsuse või poliitilise fraktsiooni poolt või nende volitusel seoses teenustega või teiepoolse Teenuse kasutamisega.

9.      Kohaldatav seadus

9.1.  Käesolevale lepingule ja kõigile sellest või selle objektist või sõlmimisest tulenevatele või sellega seotud vaidlustele või nõuetele (sealhulgas lepinguvälistele vaidlustele või nõuetele) kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.

10. Jurisdiktsioon

10.1.                  Kumbki pool annab tühistamatu nõusoleku, et Eesti Vabariigi kohtutel on erandlik kohtualluvus kõigi käesolevast lepingust või selle objektist või sõlmimisest tulenevate või sellega seotud vaidluste või nõuete  (sealhulgas lepinguväliste vaidluste või nõuete) lahendamiseks.

11. Muud sätted

11.1.                  LEIZONE jätab endale õiguse oma teenusetingimusi mis tahes ajal muuta. Me avaldame muudetud versiooni https://leizone.eu veebilehel.

11.2.                  Käesolev leping tühistab kõik eelnevad kirjalikud ja suulised lepingud ja kokkulepped kliendi ja LEIZONE vahel.

11.3.                  Teenuseid puudutavate küsimuste korral võtke palun ühendust klienditoega aadressil [email protected].

11.4.         GLEIF RA juhtimisraamistikus kirjeldatud tagasimakseperioodi järgmitakse asjakohaselt.

11.5.        LEIZONE API-d ei kasuta volitatud allkirjastaja üksikasjade hankimiseks API-sid.

 

 

 

Viimane versioon: 10. september 2023. a